*لیست استابلایزرهای محصولات لبنی و گوشتی*

ردیف

نام محصول

مورد استفاده

کد تجاری

قیمتKg(ریال)

مقدار مصرف(درصد%)

1

استابلایزر محصولات لبنی

دوغ تک فاز

Maxgel 01

190.000

15/_2/ درصد %

2

استابلایزر محصولات لبنی

دوغ تغلیظ

Maxgel 02

175.000

1/_2/  درصد %

3

استابلایزر محصولات لبنی

دوغ تک فاز و تغلیظ

Maxgel 03

210.000

15/_2/ درصد%

4

استابلایزر محصولات لبنی

شیرهای طعم دار

Maxgel 04

200.000

1/_15/ درصد%

5

استابلایزر محصولات لبنی

بستنی سنتی

Maxgel 05

230.000

3/_4/ درصد%

6

استابلایزر محصولات لبنی

بستنی باهوادهی بالا

Maxgel 06

230.000

4/_5/ درصد%

7

استابلایزر محصولات لبنی

بستنی باهوادهی کم

Maxgel 07

230.000

4/_6/ درصد%

8

استابلایزر محصولات لبنی

پنیر خامه ای

Maxgel 08

230.000

15/_25/ درصد%

9

استابلایزر محصولات لبنی

خامه قنادی

Maxgel 09

230.000

15/_25/ درصد%

10

استابلایزر محصولات لبنی

خامه صبحانه و شکلاتی

Maxgel 010

220.000

15/_25/ درصد%

11

استابیلایزر محصولات لبنی

پنیر وی لس

Maxgel 011

200.000

35/_4/ درصد%

12

استابلایزر محصولات لبنی

 کشش پذیری پنیر پیتزا

Maxgel 012

280.000

5/_7/ درصد%

13

استابیلایزر محصولات لبنی

بافت پذیری پنیر

Maxgel 013

280.000

4/_ 6/ درصد%

14

استابیلایزر محصولات لبنی

جذب آب در پنیر

Maxgel 014

230.000

4/_ 6/ درصد%

15

استابیلایزر محصولات لبنی

ماست نوشیدنی

Maxgel 015

180.000

2/_25/ درصد%

16

استابیلایزر محصولات لبنی

ماست چکیده

Maxgel 016

210.000

15/_35/ درصد%

17

استابیلایزر محصولات لبنی

ماست ست کارگاهی

Maxgel 017

140.000

5/_ 8/ درصد%

18

استابلایزر محصولات لبنی

ماست همزده

Maxgel 018

210.000

15/_25/ درصد%

19

استابلایزر محصولات لبنی

انواع دسر

Maxgel 019

130.000

1/1_5/1 درصد%

20

استابیلایزر محصولات لبنی

ماست قالبی

Maxgel 020

210.000

15/_25/ درصد%

21

استابیلایزر محصولات لبنی

پنیر پروسس

Maxgel 021

220.000

1/_3/ درصد%

22

استابیلایزر محصولات لبنی

انواع دسر نوشیدنی

Maxgel 022

150.000

4/_ 6/ درصد%

23

استابیلایزر محصولات لبنی

کشک

Maxgel 023

190.000

15/_25/ درصد%

24

استابیلایزر محصولات لبنی

پنیر فراوردههای گوشتی

Maxgel 024

230.000

4/_6/ درصد%

25

استابلایزر محصولات لبنی

پنیر UF

Maxgel 025

210.000

2/_4/ درصد %

26

استابلایزر محصولات لبنی

پنیر لاکتیکی

Maxgel 026

150.000

2/_3/ درصد %

27

استابیلایزر محصولات لبنی

پنیر لیقوان

Maxgel 027

190.000

15/_25/ درصد%

28

استابیلایزر فراورده گوشتی

محصولات گرم

Maxgel 028

200.000

15/_25/ درصد%

29

استابیلایزر فراورده گوشتی

محصولات سرد

Maxgel 029

200.000

15/_25/ درصد%

 

 

استابلایزر مواد غذایی

کارخانه تولید استابلایزر مواد غذایی شامل استابلایزر لبنی و فرآورده های گوشتی،خرید استابلایزر مواد غذایی،فروش استابلایزر مواد غذایی،استابلایزر در مواد غذایی،استابلایزر در ماست،استابلایزر در دوغ،استابلایزر در خامه،استابلایزر در کشک

                        

http://kimiafood-co.com/sitemap.xml